Browsing: startup

บริษัทสตาร์ทอัพ แฮมพ์ตันครีก (Hampton Creek) ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพที่มีโมเดลธุรกิจโปรตีนทางเลือก คือ ผลิตโปรตีนจากทางเลือกอื่นๆ ที่ไม่ต้องมีสัตว์ ได้ออกมาประกาศว่า จะวางขายเนื้อสัตว์ที่ผลิตจากการปลูก (in vitro meat) โดยไม่ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ และ ฆ่าสัตว์ ในปี…